اقامتگاه سنتی دوستانهاقامتگاه سنتی دوستانهاقامتگاه سنتی دوستانهاقامتگاه سنتی دوستانه
اقامتگاه سنتی دوستانهقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت