مهمانپذیر سرومهمانپذیر سرومهمانپذیر سرومهمانپذیر سرو
مهمانپذیر سروقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت