مهمانپذیر مشهدمهمانپذیر مشهدمهمانپذیر مشهدمهمانپذیر مشهد
مهمانپذیر مشهدقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت