هتل پاسارگادهتل پاسارگادهتل پاسارگادهتل پاسارگاد
هتل پاسارگادقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت