هتل مرکزیهتل مرکزیهتل مرکزیهتل مرکزی
هتل مرکزیقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت