هتل میناهتل میناهتل میناهتل مینا
هتل میناقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت