سرای سنتی گلشنسرای سنتی گلشنسرای سنتی گلشنسرای سنتی گلشن
سرای سنتی گلشنقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت