مهمانپذیر دشتیمهمانپذیر دشتیمهمانپذیر دشتیمهمانپذیر دشتی
مهمانپذیر دشتیقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت