هتل سه ستاره میامیهتل سه ستاره میامیهتل سه ستاره میامیهتل سه ستاره میامی
هتل سه ستاره میامیقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت