خانه مسافر میرچاوشی(قصر سفید)خانه مسافر میرچاوشی(قصر سفید)خانه مسافر میرچاوشی(قصر سفید)خانه مسافر میرچاوشی(قصر سفید)
خانه مسافر میرچاوشی(قصر سفید)قوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت