هتل گلدیسهتل گلدیسهتل گلدیسهتل گلدیس
هتل گلدیسقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت