اقامتگاه سنتی طاهااقامتگاه سنتی طاهااقامتگاه سنتی طاهااقامتگاه سنتی طاها
اقامتگاه سنتی طاهاقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت