هتل جاده ابریشمهتل جاده ابریشمهتل جاده ابریشمهتل جاده ابریشم
هتل جاده ابریشمقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت