مهمانپذیر ملتمهمانپذیر ملتمهمانپذیر ملتمهمانپذیر ملت
مهمانپذیر ملتقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت