هتل سنتی الماسهتل سنتی الماسهتل سنتی الماسهتل سنتی الماس
هتل سنتی الماسقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت