هاستل شیرازهاستل شیرازهاستل شیرازهاستل شیراز
هاستل شیرازقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت