مهمانپذیر گلهامهمانپذیر گلهامهمانپذیر گلهامهمانپذیر گلها
مهمانپذیر گلهاقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت