مهمانپذیر آنامیسمهمانپذیر آنامیسمهمانپذیر آنامیسمهمانپذیر آنامیس
مهمانپذیر آنامیسقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت