هتل دو ستاره شهریار نوینهتل دو ستاره شهریار نوینهتل دو ستاره شهریار نوینهتل دو ستاره شهریار نوین
هتل دو ستاره شهریار نوینقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت