هتل پارادایسهتل پارادایسهتل پارادایسهتل پارادایس
هتل پارادایسقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت