خوابگاه پسرانه ایتالیاخوابگاه پسرانه ایتالیاخوابگاه پسرانه ایتالیاخوابگاه پسرانه ایتالیا
خوابگاه پسرانه ایتالیاقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت