واحد یکخوابه یکتا 188 - تهرانپارس 1واحد یکخوابه یکتا 188 - تهرانپارس 1واحد یکخوابه یکتا 188 - تهرانپارس 1واحد یکخوابه یکتا 188 - تهرانپارس 1
واحد یکخوابه یکتا 188 - تهرانپارس 1قوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت