سوئیت دو تخته مبشری - عباس آبادسوئیت دو تخته مبشری - عباس آبادسوئیت دو تخته مبشری - عباس آبادسوئیت دو تخته مبشری - عباس آباد
سوئیت دو تخته مبشری - عباس آبادقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت