سوییت دو تخته کلور1 - مجیدیه شمالیسوییت دو تخته کلور1 - مجیدیه شمالیسوییت دو تخته کلور1 - مجیدیه شمالیسوییت دو تخته کلور1 - مجیدیه شمالی
سوییت دو تخته کلور1 - مجیدیه شمالیقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت