سوئیت دو تخته قدیری - سید خندان 1سوئیت دو تخته قدیری - سید خندان 1سوئیت دو تخته قدیری - سید خندان 1سوئیت دو تخته قدیری - سید خندان 1
سوئیت دو تخته قدیری - سید خندان 1قوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت