سوییت  مینی حکیم  - اشرفی اصفهانیسوییت  مینی حکیم  - اشرفی اصفهانیسوییت  مینی حکیم  - اشرفی اصفهانیسوییت  مینی حکیم  - اشرفی اصفهانی
سوییت  مینی حکیم  - اشرفی اصفهانیقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت