هتل حافظ شیرازهتل حافظ شیرازهتل حافظ شیرازهتل حافظ شیراز
هتل حافظ شیرازقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت