ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده - کردزار2ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده - کردزار2ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده - کردزار2ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده - کردزار2
ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده - کردزار2قوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت