مهمانپذیر علی بابامهمانپذیر علی بابامهمانپذیر علی بابامهمانپذیر علی بابا
مهمانپذیر علی باباقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت