مهمانپذیر سپیدهمهمانپذیر سپیدهمهمانپذیر سپیدهمهمانپذیر سپیده
مهمانپذیر سپیدهقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت