خانه مسافر تهرانی(ولیعصر)خانه مسافر تهرانی(ولیعصر)خانه مسافر تهرانی(ولیعصر)خانه مسافر تهرانی(ولیعصر)
خانه مسافر تهرانی(ولیعصر)قوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت