هتل دو ستاره ابریشمهتل دو ستاره ابریشمهتل دو ستاره ابریشمهتل دو ستاره ابریشم
هتل دو ستاره ابریشمقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت