سوییت دو تخته جلا 3 - هفت تیرسوییت دو تخته جلا 3 - هفت تیرسوییت دو تخته جلا 3 - هفت تیرسوییت دو تخته جلا 3 - هفت تیر
سوییت دو تخته جلا 3 - هفت تیرقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت