مهمانپذیر گلشنمهمانپذیر گلشنمهمانپذیر گلشنمهمانپذیر گلشن
مهمانپذیر گلشنقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت