مجموعه تفریحی فرهنگ و هنر آدرانمجموعه تفریحی فرهنگ و هنر آدرانمجموعه تفریحی فرهنگ و هنر آدرانمجموعه تفریحی فرهنگ و هنر آدران
مجموعه تفریحی فرهنگ و هنر آدرانقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت