مهمانپذیر نمونهمهمانپذیر نمونهمهمانپذیر نمونهمهمانپذیر نمونه
مهمانپذیر نمونهقوانین و مقرارت

ورود به اتاق از
۱۴ساعت
تخلیه اتاق تا
۱۲ساعت